Salinja 204 - Willemstad, Curaçao
+599 9 461-4922

Privacyverklaring

uit hoofde van de General Data Protection Regulation, Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht m.i.v. 25 mei 2018

Seguros Brouwer N.V.
Inhoud
 1. Wie zijn wij?
 2. Contactgegevens
 3. Persoonsgegevens die wij verwerken
 4. Hoe komen wij aan uw gegevens?
 5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 6. Rechtsgrond om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken
 7. Geautomatiseerde besluitvorming
 8. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 9. Delen van persoonsgegevens
 10. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 11. Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 12. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 13. Wijzigen van deze privacyverklaring
 14. Begrippen

1. Wie zijn wij?

Seguros Brouwer N.V. is onderdeel van Guardian Group Fatum, en is gevestigd op het eiland Curaçao.
Kader van deze privacyverklaring
Seguros Brouwer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring geldt voor de juridische entiteiten van Seguros Brouwer zoals vermeld aan het einde van deze verklaring.
Seguros Brouwer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u of uw werkgever deze via uw/zijn adviseur/bemiddelaar (hierna: adviseur) of rechtstreeks zelf aan ons verstrekt via bijvoorbeeld de website, e-mail of telefoon.

2. Contactgegevens

Curaçao
Salinja 204
Tel.: (599-9) 4614922
Fax: (599-9) 4650327

Website : http://www.segurosbrouwer.com
Facebook: Seguros Brouwer

De heer Arthur Rozendal is de Functionaris Gegevensbescherming van Seguros Brouwer. Ze is te bereiken via e-mailadres: privacy@segurosbrouwer.com

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder meer verwerken:

a. NAW gegevens

 • Voor-, middel- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP Adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, persoonlijk, via uw tussenpersoon, telefonisch en/of via Facebook.

b. Aanvullende gegevens voor specifieke producten

Bijvoorbeeld uw kentekennummer bij een autoverzekering of uw gezondheidsgegevens of beroep bij een ziektekostenverzekering of een ongevallenverzekering.

c.Financiële gegevens

Onder meerdere: uw bankrekeningnummer of salarisgegevens (bijvoorbeeld als u bij ons financiële producten heeft).

d.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (indien van toepassing)

 • Gezondheid (zoals bij een ziektekostenverzekering, hypotheek, levensverzekering).
 • Identiteitsnummer en andere -gegevens (Sédula, paspoort, e.d.)
 • Burgerlijke staat
 • Strafrechtelijk verleden
 • Genetische gegevens (Zoals in een gezondheidsverklaring)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy @segurosbrouwer.com, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Hoe wij komen aan uw gegevens

Meestal ontvangen we uw gegevens rechtstreeks van u.
In andere gevallen ontvangen we uw gegevens onder meerdere via:

 • Uw werkgever.
 • E-mail, telefoon.
 • Facebook, Whatsapp.
 • Onze website.

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Welke gegevens we van u verwerken is afhankelijk van het contact dat we met u hebben. Dit kan zijn als u bijvoorbeeld:

 • Informatie bij ons opvraagt.
 • Klant wordt of bent.
 • Onze website of Facebook bezoekt.
 • Bij ons solliciteert.
 • Zich bij ons registreert om deel te nemen aan een door ons georganiseerd evenement.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

a. Voor de uitvoering van onze dienstverlening en het afhandelen van onze contractuele en/of wettelijke verplichting jegens u.

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om een prijsopgave te kunnen doen
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het uitvoeren van een door u verzochte transactie
 • Om een risico te kunnen inschatten
 • Om de voorwaarden van een product te kunnen inschatten
 • Uw polis/verzekeringscontract uit te voeren/te beheren
 • Uw claims en declaraties af te handelen
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

b. Marketing activiteiten

 • Verzenden van een mogelijke nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Aanbiedingen doen
 • Uitnodigingen sturen voor evenementen
 • Registratie van deelnemers aan door Seguros Brouwer georganiseerde evenementen

c. Verbeteren en innoveren

 • De oorzaken van klachten onderzoeken en oplossen
 • Processen verbeteren
 • Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
 • Resultaten van campagnes meten

d. Risico’s verkleinen
e. Opsporen van fraude
f. Om een sollicitatieprocedure te doorlopen

6. Rechtsgrond om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken

 • Uw toestemming

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken telefonisch, via email of persoonlijk op ons kantoor.

 • Wettelijke verplichting

Als financiële dienstverlener gelden voor ons onder meerdere de volgende wettelijke verplichtingen. Indien wij ons niet hieraan houden dan mogen we geen overeenkomst met u aangaan of mogen we deze beëindigen.

– Bij elke transactie zijn wij verplicht om een kopie van uw identificatiegegevens te bewaren.
– Als wij geen of onjuiste gegevens van u ontvangen over een strafrechtelijk verleden.
– Als wij een overeenkomst met u sluiten aan de hand van onjuist verstrekte informatie.

 

Wettelijke grondslagen op basis waarvan we uw persoonsgegevens mogen gebruiken:

a. u heeft toestemming gegeven
b. wij hebben ze nodig om onze overeenkomst met u te kunnen uitvoeren
c. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld de identificatieplicht
d. om bijvoorbeeld fraude te onderzoeken.

7. Geautomatiseerde besluitvorming

Seguros Brouwer neemt in bepaalde gevallen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Seguros Brouwer) tussen zit. Seguros Brouwer gebruikt de volgende computerprogramma of -systeem: ANVA

8. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Seguros Brouwer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De specifieke bewaartermijnen verschillen per product/dienst. Heeft u hierover specifieke vragen? Neem dan gerust contact op met ons via privacy@segurosbrouwer.com 

9. Delen van persoonsgegevens

Intern
Tussen de afdelingen wisselt Seguros Brouwer gegevens uit voor de verwerking van uw aanvraag of om een beter overzicht te krijgen van uw producten en diensten die u bij ons hebt.

Gegevens zoals bijvoorbeeld uw adres of geboortedatum hoeft u dan maar één keer door te geven.

 

Derden
Seguros Brouwer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

a. De overheid
Hieronder valt onder andere de Centrale Bank, de Autoriteit Financiële Markten, Politie, Belastingdienst of Autoriteit Persoonsgegevens indien wettelijk verplicht.

b. Dienstverleners
Onder meer: uw verzekeringsadviseur, arts, apotheek, ziekenhuis/kliniek, herverzekeraar, incassobureau, advocaten, expertisebureaus, wegenwacht diensten, noodnummer diensten, schade inspecteurs en andere schaderegistratie bedrijven, IT support

10. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Seguros Brouwer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

11. Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Seguros Brouwer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  privacy@segurosbrouwer.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

12. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Seguros Brouwer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via  privacy @segurosbrouwer.com.

We nemen maatregelen om onze IT-systemen en website veilig te gebruiken. De fysieke ruimtes waar we gegevens opslaan zijn beveiligd. Geautoriseerd personeel wordt getraind in het verwerken en beheren van persoonsgegevens. Ook zijn er afspraken met de genoemde medewerkers over het integer behandelen van persoonsgegevens volgens de wet- en regelgeving en gedragscodes.

13. Wijzigen van privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd als er veranderingen zijn in de wetgeving of in onze organisatie. De aangepaste verklaring is altijd te vinden op onze website www. segurosbrouwer.com.

14. Definities (te vinden in Artikel 4 in de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1. Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”);

als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden

geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een

identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die

kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of

sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

2. Verwerking

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel

van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen,

vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,

verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen,

aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

3. Verwerkingsverantwoordelijke

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan

die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van

persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in

het Unierecht of het lid statelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de

verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

4. Verwerker

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan

die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

5. Derde

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

6. Toestemming van de betrokkene

Elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door

middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van

persoonsgegevens aanvaardt

7. Genetische gegevens

Persoonsgegevens die verband houden met de overgeërfde of verworven genetische kenmerken van een natuurlijke persoon die unieke informatie verschaffen over de fysiologie of de gezondheid van die natuurlijke persoon en die met name voortkomen uit een analyse van een biologisch monster van die natuurlijke persoon.

8. Gegevens over de gezondheid

Persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven.

 

Juridische entiteiten
Seguros Brouwer bestaat uit:

 

CURAÇAO
Seguros Brouwer N.V.

Offerte aanvragen

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Kies een verzekering